REFRIGERATION

 1. SANSUI 94LT BAR FRIDGE BF9401 WHITE

  SAVE

  R200

  R164 for 24 months
  23.75% interest
 2. R228 for 24 months
  23.75% interest
 3. R240 for 24 months
  23.75% interest
 4. R241 for 30 months
  23.75% interest
 5. R266 for 30 months
  23.75% interest
 6. KIC 276LT FRIDGE MET KBF630 1ME

  SAVE

  R300

  R266 for 30 months
  23.75% interest
 7. R266 for 30 months
  23.75% interest
 8. R266 for 30 months
  23.75% interest
 9. R306 for 30 months
  23.75% interest
 10. HISENSE 359LT FRIDGE MET H359BME-WD

  SAVE

  R400

  R306 for 30 months
  23.75% interest
 11. R311 for 30 months
  23.75% interest
 12. DEFY 345LT FRIDGE MET C367 DAC517

  SAVE

  R500

  R316 for 30 months
  23.75% interest